B-CHINE-EQ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

Greater China Equity

Bbl Asset

กองทุนหลัก

Allianz All China Equity

Allianz - Class PT - USD

BBLAM เลือกหุ้นอื่นเพิ่มเติม

กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ กองแม่.com รวบรวมเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก หนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบลจ.ไทย

B-CHINE-EQ : Top 5 Holdings
  1. Alcptua50.21%
  2. Alacept24.48%
  3. 2020 Hk2.94%
  4. 700 Hk2.67%
  5. Baba Us2.51%

ข้อมูล ไตรมาส 1 ปี 2022


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ