ONE-ALLCHINA-ASSF

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้

Greater China Equity

One Asset

กองทุนหลัก

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

UBS - Class I-A1-acc - USD

มีข้อมูลเฉพาะกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 (ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)

กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ กองแม่.com รวบรวมเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายละเอียดจาก หนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบลจ.ไทย

ONE-ALLCHINA : Top 5 Holdings
  1. Schroder Investment Management S.a. (luxembourg)41.29%
  2. T Rowe Price Funds Sicav15.08%
  3. Ubs Lux Equity Sicav/luxembour14.74%
  4. Premia Partners Co Ltd/hk10.91%
  5. Allianz Global Investors Gmbh9.04%

ข้อมูล ไตรมาส 3 ปี 2021


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ