รายชื่อกองทุนจาก
Fidelity

Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund

SCBEMEQFUND(มีหลายประเภท)

Fidelity Funds - Global Demographics Fund

SCBPOP(มีหลายประเภท)

SCBRMPOP

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

KFGDIV(มีหลายประเภท)

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund

KT-FINANCE

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

KFMINCOM(มีหลายประเภท)

Fidelity Funds - Global Technology Fund

B-INNOTECHSSF

B-INNOTECHRMF

B-INNOTECH

Fidelity Funds - Indonesia Fund

ES-INDONESIA

Fidelity Funds - Pacific Fund

KT-AASIA(มีหลายประเภท)


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ