รายชื่อกองทุนจาก
PIMCO

PIMCO Commodity Real Return Fund

SCBCOMP

PIMCO GIS Capital Securities Fund

KT-CSBOND(มีหลายประเภท)

PIMCO GIS Diversified Income Fund

KFDIVERSE(มีหลายประเภท)

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund

SCBAA(มีหลายประเภท)

PIMCO GIS Income Fund

SCBINC(มีหลายประเภท)

UGIS(มีหลายประเภท)

KF-SINCOME

KF-CSINCOM

KFSINCRMF

PRINCIPAL GFIXED

LHGINCOME(มีหลายประเภท)

TMBGINCOME

TMBGINCOMERMF

PIMCO Global Investment Grade Credit

SCBGSIFUND(มีหลายประเภท)

PIMCO Total Return Bond Fund

KF-TRB


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ